Herki Helves on sündinud 1971. aastal Viljandis. Lõpetanud Tartu Ülikooli keemik-restauraatorina. Töötanud Viljandi Muuseumis alates 1994. aastast. Praegu täidab muuseumis tehnikaspetsialisti, digikogu kuraatori ja fotograafi ülesandeid.

Tiina Parre on sündinud 1954. aastal Viljandis. Lõpetanud Tartu Ülikooli geograafina. Alates 1979. aastast töötab Viljandi Muuseumis. Praegu täidab muuseumis fotokogu ja looduskogu kuraatori ülesandeid.

 

Riina Reinvelt (s. 1971). Kaitsnud Tartu Ülikoolis magistrikraadi etnoloogias (2001). Töötanud alates 1998. aastast Eesti Rahva Muuseumis, hetkel peavarahoidja ametikohal. Uurimisvaldkondadeks eluloolised mälestused ja kodumaast eemal elavad rahvuskogukonnad (ingerisoomlased ja venelased Eestis, eestlased välismaal). Loeb Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias kursust muuseumitöö alused. Ühenduse Eesti Elulood juhatuse, Rahvuskaaslaste programmi arhiivikomisjoni ja väliseesti arhiivide töörühma liige.

Maire Killar on lõpetanud 1972.a. Tartu Ülikooli saksa filoloogina. Lisaks on õppinud eriprogrammiga raamatukogundust. Samal aastal alustas tööd Eesti Teaduste Akadeemia Teaduslikus Raamatukogus. 1989. aastast töötab Viljandi Linnaraamatukogus, algul laenutusosakonna juhatajana, praegu teenindusjuhina. On osalenud Eesti Rahvusraamatukogu poolt korraldatud koolitustel, sealhulgas kursusel „Teavikute ja arhiivmaterjalide säilitamine“.

Tiiu Kravtsev on lõpetanud Tartu Ülikooli ajaloolasena 1988 aastal, õpingute järgselt töötanud Eesti Ajaloomuuseumis trükiste kogu hoidjana. Alates 1997. aastast töötab Riigiarhiivis, 2000. aastast kogude osakonna juhatajana. Peamine vastutusala on arhiivi kogude täiendamine nii riigiasutuste dokumentide kui ka eraarhivaalidega. Väliseesti arhiivide töörühma ja MTÜ Baltic Heritage Network revisjonikomisjoni esinaine, Eesti Ajaloomuuseumi nõukogu liige.

Laura Neill on sündinud Stockholmis 1982.a ja üles kasvanud Södertäljes. On õppinud Stockholmi ja Uppsala ülikoolis nii lingvistikat, eesti keelt kui ka arhiivindust. 2007. aastal lõpetas ta Uppsala ülikooli arhiivinduse ja eesti keele alal. Aastatel 2007-2009 töötas ta arhivaarina ja arhiivi assistendina erinevates arhiivides. Alates aastast 2009 elab Eestis, kus töötab tõlkijana.

Ülle Rüütel sündinud 1963 aastal. Õppinud Viljandi Kultuurikoolis ja Viljandi Kultuurikolledžis raamatukogunduse erialal. Alates 1986. aastast töötab Viljandi Linnaraamatukogus. Alustas komplekteerimisosakonnas, hetkel töötab lasteteeninduse juhtivspetsialistina. On osalenud erinevatel koolitustel nii koolitatava, kui ka koolitajana. On ka lepinguline lektor ja programmijuht TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias.